Home

Kính Chào Quý Vị Đến Với Phật Đạo Vô Vi

Đây là trang nhà dành cho các phần căn. Trong đây chứa những tài liệu cho phần căn tham khảo để tu học. Đây cũng là nhịp cầu để liên kết các phần căn với nhau. Các bạn nào đang bị căn hành hoặc chưa được mở căn, chúng tôi có thể kết nối các bạn với các vị có ấn lệnh của Cha ban cho quyền năng mở căn để giúp cho các bạn.