Sắc Ấn

Phần này gồm những sắc ấn dành riêng cho các phần căn đã được Cậu 9 mở căn dùng để học. Những quý vị nào không phải là phần căn tuyệt đối không nên học phần này vì rất là nguy hiểm cho quý vị. Phần căn cần mật mã để mở những trang trong phần này. Anh chị em phần căn nào cần mật mã, xin liên lạc 0933 999 724.

Vào phòng Sắc Ấn ===>>>